Kategorie

Organ


  • Kod: STUCD20072
  • On Stock
  • Producent: Stunt Records (DK)
  • Wykonawca: Maria Faust's SACRUM FACERE
  • Nośnik: CD
  • Instrument lidera: saxophones
  • Cena: 56,99 zł
  • Poleć produkt

Modern Jazz / Indie Jazz
premiera polska:
2020-09-07,
Wydawnicto Audiofilskie

kontynent: Europa
kraj: Estonia
opakowanie: kartonowe etui
opis:

multikulti.com - ocena * * * * 1/2:
W 2014 roku estońska saksofonistka, kompozytorka, bandliderka wydała dla Barefoot Records pierwszy album formacji SACRUM FACERE. Nagranie zdobyło dwie nagrody muzyczne w Danii i sprawiło,. że mało znana artystka pojawiła się w lline-upach wielu jazzowych festiwali na całym świecie.
Tak pisaliśmy o tym nagraniu na multikulti.com:
"Jest to cykl pieśni (kompozycji) napisany na sekstet instrumentów dęty (w tym trzy instrumenty stroikowe), preparowany fortepian oraz kannel (estoński harfa ludowa). Muzyka inspirowana jest folklorem i tematami estońskiego śpiewu, pochodzącego z tego regionu Setu, który leży na granicy z Rosją. Całość kompozycji powstała specjalnie dla członków zespołu - kompozytorka starała się wykorzystać ich naturalne brzmienie, zainteresowania i muzyczne preferencje tak, by dla wszystkich muzyków wspólne granie było czymś radosnym i jak najbardziej naturalnym.

„Sacrum Facere” można opisać, jako syntezę dwóch pasji Marii Fausta - jest tu bowiem klasyczny skład, a muzyka oprócz komponowanych tematów została wyimprowizowana. Poszczególne utwory są zbudowane tak by podkreślić koloryt i barwę użytego w nagraniu instrumentarium, a jednocześnie mają dać wszystkim muzykę możliwość współtworzenia muzyki na prawach niemal równych z kompozytorem. Stąd też jeden muzyk ma do dyspozycji jeden utwór, w którym buduje swą długa improwizację w dowolny zupełnie sposób"

Teraz, w 2020 roku, Maria Faust przedstawia kolejny rozdział w historii projektu.

Nowy album Maria Faust's SACRUM FACERE, zatytułowany "ORGAN", eksponuje brzmienie i historię organów katedralnych. Pierwotnie wynaleziony, jako środek komunikacji między ludźmi a Bogiem, instrument nazywano również "maszyną na chwałę Boga".

Historia organów kościelnych w Estonii jest dość ponura. Reżim sowiecki w zaplanowanej akcji wykorzenienia religii zamknął kościoły na terytoriach okupowanych. Wiele niegdyś wspaniałych budynków zostało przekształconych w magazyny kukurydzy i oleju, niektóre nawet używane, jako sale gimnastyczne. Pięćdziesiąt lat takiego traktowania było, jak można było przewidzieć, katastrofalne dla wielu instrumentów, niektóre jednak udało się odrestaurować i przywrócić współczesności.

Kościół św. Mikołaja w Tallinie, gdzie dokonano nagrania, jest nie tylko architektonicznym arcydziełem. Ma także szczególne znaczenie religijne i historyczne. W średniowieczu był to jeden z najbogatszych i najpiękniejszych kościołów w mieście.
Najprawdopodobniej powstał w połowie XIII wieku, został poświęcony patronowi kupców i marynarzy, św. Mikołajowi.
Estonia, tak jak sąsiednie Litwa i Łotwa została dotkliwie okaleczona przez drugą wojnę światową, a bombardowanie Tallina 9 marca 1944 r. niemalże zmiotło kościół z powierzchni. Odbudowę kościoła rozpoczęto w 1953 roku, a po ponad trzydziestoletniej renowacji budynek został otwarty w 1984 roku, jako oddział Muzeum Sztuki Estonii, zmodyfikowany na potrzeby ekspozycyjne i koncertowe.

Faust często wykorzystywała "analizę pamięci”, jako narzędzie i źródło inspiracji w tworzeniu swojej muzyki. Komponując materiał na pierwszy album MFSF w 2014 roku (Barefoot Records), skupiła się na pamięci zbiorowej, w tym tradycji i folklorze. W 2018 roku "IN THE BEGINNING" w Stunt Records (współpraca z duńską wokalistką Kirą Skov) badała pamięć zbiorową i zbiorową traumę. Na MARIA FAUST "MACHINA" w 2019 roku (Stunt Records) zagłębiała się w pamięć fizyczną poprzez otoczenie, w tym życie na wyspie i przyrodę.

Krążek "ORGAN" jest inspirowany osobistą pamięcią cielesną kompozytorki. Jest to celebracja ludzkiego ciała (i życia), jako mistycznej katedry ze strzelistymi sufitami, świętymi ołtarzami, posągami, pamiątkami, skryptami… i organami, wokół których panuje nastrój skupienia i kontemplacji. W zależności od czynności, pomieszczenie i ciało mogą świętować, tańczyć, śpiewać, opłakiwać, płakać i wpadać w religijne uniesienie.

Na SACRUM FACERE „ORGAN” Faust wciąga słuchaczy w nową, pełną przygód refleksję indywidualną i zbiorową - odzwierciedlając nie tylko podróż i rozwój, jakiego kompozytorka i zespół doświadczyli podczas sześciu lat, jakie dzieli ich od nagrania debiutanckiej płyty, ale także zapraszając słuchaczy do zagłębienia się we własną pamięć cielesną. Muzyka powstająca w ten sposób jest niemal naiwna i bardzo gęsta jednocześnie. Piękne tematy mieszają się z niezwykłą, bezkompromisową improwizacją. Efekt jest zaskakujący i frapujący jednocześnie, a do płyty można powracać w nieskończoność za każdym razem odkrywając nowe oblicze muzyki.
To muzyka, która zarówno inspiruje, jak i gasi pragnienie nowych doświadczeń, z szacunkiem oddając przy tym pasję, z jaką wszyscy żyliśmy.
Copyright © 1996-2020 Multikulti Project. All rights reserved

Editor's Info:
In 2014, the first album from Maria Faust’s SACRUM FACERE (MFSF) was released to the world, uniting critics and casual listeners in their celebration of the new poignant project. The recording won two Danish Music Awards, and has since captivated audiences at concerts across the European continent. Now, in 2020, Faust presents us with the next powerful chapter in the project’s story.

MFSF’s first recording was fueled by inspiration from Estonian folklore and traditional runo-singing, seamlessly weaving together different elements of jazz, folk, classical, and pop music. The compositional language that composer/arranger/bandleader/saxophonist Maria Faust created and employed for the project was minimalistic, melodic, and hymnlike, forged with an emotional accessibility that mesmerized listeners. This unique and recognizable soundcode thrives in the sonic contrast between the gentle Estonian lap-harp (kannel), wind ensemble, and piano, explored in gripping musical vehicles.

MFSF’s new album, entitled ORGAN, focuses on the sound and story of cathedral organs. Originally invented as a communicative medium between humans and God, the instrument has also been called a “God Praising Machine.”

The history of church organs in Estonia is grim: the Soviet regime prohibited religion and subsequently closed down churches in occupied territories.
Many once magnificent and holy buildings were converted to storage spaces for corn and oil, some even used as gyms. Fifty years of such treatment was predictably devastating for many of the ancient instruments, but some have since been restored.

St. Nicholas´ Church in Tallinn, where the new recording took place, is an architectural, spiritual, and historical treasure. During the middle ages, it was one of the wealthiest and most beautiful churches in the city.
Believed to have been founded midway through the 13th century, it was consecrated to the patron saint of merchants and seafarers, St. Nicholas. Estonia was crippled by the second World War and a bombing on March 9th, 1944 hit the church with a blast that, along with the ensuing fire, destroyed almost everything. Reconstruction of the church began in 1953, and after more than thirty years of restoration, the building was opened in 1984 as a branch of the Art Museum of Estonia, modified to suit the needs of a contemporary museum and concert hall.

Faust has often used “memory analysis” as a tool and source of inspiration in creating her music. In composing the material for the first MFSF album in 2014 (Barefoot Records), she focused on collective memory, including traditions and folklore. On 2018’s IN THE BEGINNING on Stunt Records (a collaboration with Danish vocalist Kira Skov) she studied collective memory and collective trauma. On MARIA FAUST MACHINA in 2019, (Stunt Records) she dove into physical memory through surroundings, including island life and nature.

ORGAN is inspired by the composer’s own personal body memory. It is a celebration of the human body (and life) as a mystical cathedral with soaring ceilings, holy altars, statues, memorials, scripts… and organs, around which everything is centered. Depending on the activity, the room and body can celebrate, dance, sing, mourn, weep, and shake.

On SACRUM FACERE “ORGAN,” Faust pulls listeners into a new, adventurous individual-and-collective reflection - reflecting not only on the journey and growth the composer and band have experienced in the years since their first offering in 2014, but also inviting listeners to dive into their own memory analysis. It is music that both inspires and quenches thirst for new experiences, while respectfully honoring the passion with which we all have lived.

muzycy:
Emanuele Maniscalco: organ
Ulla Krigul: organ (Stroma I, II, III)
Maria Faust: alto saxophone
Ned Ferm: tenor saxophone
Francesco Bigoni: clarinet
Tobias Wiklund: trumpet
Mads Hyhne: trombone
Jonatan Ahlbom: tuba

utwory:
1. Stroma part I
2. Move
3. Hold
4. Milk
5. Nin
6. Stroma part II
7. Bloom
8. Stroma part III
9. Room

wydano: 2020-03
more info: www.sundance.dkObrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: