Categories

Yevgeni Mravinsky Edition Vol. 1 - Haydn; Schostakovich; Mozart; Debussy; Ravel; Brahms [6CD]


  • Code: PH15000
  • Manufacturer: Profil Medien
  • Price: 129.90 zł
  • Tell a friend

Klasyczna Muzyka Skrzypcowa
premiera polska:
2016-01-29
muzycy:
Sviatoslav Richter
Leningrad Philharmonic Orchestra
Yevgeni Mravinsky

wydano: 2016

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: